Investor Relations

CEO

Prof. dr. hab. n med. Jan Lubiński – CV

Supervisory Board

 • Tomasz Huzarski
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Jacek Gronwald
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Tadeusz Dębniak
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Marcin Lener
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Adam Szuba
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Sebastian Bryła
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
Announcement of the convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of READ-GENE S.A. na dzień 26.06.2024 r.  The Board of READ-GENE S.A. with its registered office in Szczecin informs that it has decided to convene on the following day 26.06.2024 r., na  godz. 12:00 Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy,  które  odbędzie  się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz. Porządek  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  będzie  obejmować:
 1. Opening of the Assembly.
 2. Election of the Chairman and confirmation of the General Meeting's ability to adopt resolutions,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 11. Free requests.
 12. Closing of the session.
Additional information   The Board of READ-GENE S.A. informs that by Art. 4061 – 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2024 r., a ponadto:
 1. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2024 – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
 2. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2024 (pon.-pt. 8:00-16:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
 3. jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2024 r. i nie później niż w dniu 10 czerwca 2024 – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 of the Commercial Companies Code - in the case of persons entitled to dematerialized bearer shares of the Company.
The Board of READ-GENE S.A. informs that following with Art. 401 Commercial Companies Code:
 1. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com
 2. a shareholder or shareholders of the Company representing at least one-twentieth of the share capital may, before the date of the General Meeting, report to the Management Board of the Company in writing or using electronic means of communication, sending to the following address: office@read-gene.com ,draft resolutions regarding matters included in the agenda of the General Meeting or matters to be included in the agenda;
 3. Each shareholder may submit draft resolutions regarding matters included in the agenda during the General Meeting.
Under Art. 412 and 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego  rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:
 1. shareholders and proxies who are natural persons should present an identity card, and proxies should also present a power of attorney document in the original or in a copy certified by a notary as a true copy of the original,
 2. shareholders and proxies who are not natural persons should present an excerpt from the relevant register from the last 3 months in the original or a copy certified by a notary to be a true copy of the original, and persons representing this shareholder or proxy should present an identity card. Persons granting power of attorney on behalf of a shareholder who is not a natural person should be listed in the above-mentioned form. extract from the register.
Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości. Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21 czerwca  2024 r. – 25 czerwca 2024 r. w godzinach 8:00-16:00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.  Documents Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu

Spóła READ-GENE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect  12 lutego 2009 r.

The company's primary business segments are chemoprevention, clinical research, and genetic testing. All of these segments are complementary to each other.

Spółka wychodzi z coraz bardziej rozpowszechnionego na świecie założenia, że powstanie nowotworów ma podłoże genetyczne, a przez wyselekcjonowanie odpowiednich genów, możliwa jest skuteczna prewencja przed zachorowaniem na raka. READ-GENE SA działa w sektorze tzw. „personal medicine”, co oznacza, że każdego pacjenta traktuje indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych. Jest to innowacyjne podejście do pacjenta, dzięki któremu profilaktyka i leczenie przebiega sprawniej i skuteczniej niż w przypadku ogólnych metod, stosowanych w całej populacji. Szerszy opis naszej działalności znajduje się here.

Spółka READ-GENE S.A. posiada spółkę-córkę Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o., która świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. realizuje badania w ramach umów z Ministerstwem Zdrowa, w których przyjmuje pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

RaportTermin publikacji
Raport za IV kwartał12.02.2024
Raport za I kwartał13.05.2024

Raport roczny (2022)

jednostkowy

skonsolidowany

27.05.2024
Raport za II kwartał12.08.2024
Raport za III kwartał12.11.2024

Wybrane dane finansowe, jednostkowe dla READ-GENE S.A.

 

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

 

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody ze sprzedaży

4 280 739,16

912 757,02

3 996 506,00

868 918,99

Zysk (strata) ze sprzedaży

250 650,95

53 444,84

-299 631,74

-65 145,83

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

295 902,29

63 093,52

-75 144,16

-16 337,82

Zysk (strata) brutto

70 408,91

15 012,88

-135 883,17

-29 543,67

Zysk (strata) netto

222 852,91

47 517,63

-136 711,17

-29 723,70

Przepływy pieniężne z działalności

operacyjnej

330 510,39

70 472,80

202 827,39

44 098,66

Przepływy pieniężne z działalności

inwestycyjnej

-9 598,88

-2 046,71

-33 454,60

-7 273,69

Przepływy pieniężne z działalności

finansowej

-225 493,38

-48 080,64

-42 045,39

-9 141,49

Przepływy pieniężne netto razem

95 418,13

20 345,45

127 327,40

27 683,48

Aktywa trwałe

6 257 546,27

1 334 260,06

6 456 721,20

1 403 818,15

Aktywa obrotowe

7 751 935,03

1 652 899,86

7 473 424,24

1 624 869,38

Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

9 662 436,94

2 060 265,02

9 683 317,05

2 105 343,53

Kapitał akcyjny

589 500,50

125 695,75

589 500,50

128 169,00

Kapitał własny

4 347 044,36

926 894,89

4 246 828,39

923 344,00

Liczba akcji

11790010

11790010

11790010

11790010

Zysk (strata) na jedną akcję

0,0189

0,0041

-0,0116

-0,0025

Wartość księgowa na jedną akcję

0,37

0,08

0,36

0,08

Do przeliczenia złotych na euro przyjęto średni kurs NBP:
na dzień 31.12.2022: 1,00 EUR = 4,6899 PLN
na dzień 31.12.2021: 1,00 EUR = 4,5994 PLN

Wybrane dane finansowe, skonsolidowane dla  Grupy kapitałowej Read-Gene S.A.

 

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody ze sprzedaży

7 241 865,29

1 544 140,66

6 454 029,41

1 403 232,90

Zysk (strata) ze sprzedaży

241 023,07

51 391,94

-219 492,40

-47 721,96

Zysk (strata) z działalności

operacyjnej

286 274,41

61 040,62

113 309,96

24 635,81

Zysk (strata) brutto

60 781,03

12 959,98

52 570,95

11 429,96

Zysk (strata) netto

213 225,03

45 464,73

37 884,95

8 236,93

Przepływy pieniężne z działalności

operacyjnej

347 904,89

74 181,73

119 506,56

25 983,08

Przepływy pieniężne z działalności

inwestycyjnej

-14 350,88

-3 059,95

-33 454,60

-7 273,69

Przepływy pieniężne z działalności

finansowej

-229 493,38

-48 933,53

-42 045,39

-9 141,49

Przepływy pieniężne netto razem

121 564,63

25 920,52

44 006,57

9 567,89

Aktywa trwałe

6 498 367,53

1 385 608,97

6 772 339,36

1 472 439,74

Aktywa obrotowe

9 149 052,06

1 950 798,96

8 631 672,62

1 876 695,36

Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

10 137 065,16

2 161 467,23

9 976 050,89

2 168 989,63

Do przeliczenia złotych na euro przyjęto średni kurs NBP:
na dzień 31.12.2021: 1,00 EUR = 4,5994 PLN
na dzień 31.12.2022: 1,00 EUR = 4,6899 PLN

allStreet Sp. z o.o.
ul. Szlak 28 lok. 14
31-153 Kraków
Tel.: 12 296 33 33
e-mail: allStreet@allStreet.pl
www.allstreet.pl

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812 84 40
www.bdm.pl

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba akcji

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

„GEN-PAT-MED” Sp z o.o.)

>7905875

15811750

67,06

71,59

Adamed Sp. z o.o.

>700000

1400000

5,94%

6,34%

Lubiński Jan

>843856

1466078

7,16%

6,64%

Pozostali akcjonariusze

>2340279

3408479

19,84%

15,43%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11.790.010 akcji, w tym:

 • 9.500.000 akcji Serii A
 • 500.000 akcji Serii B
 • 222.222 akcji Serii C
 • 74.075 akcji Serii D
 • 1.493.713 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł

Osoba do kontaktu: Róża Derkacz

Tel.: (91) 433 42 56

e-mail: office@read-gene.com

Investor Relations

CEO

Prof. dr. hab. n med. Jan Lubiński – CV

Supervisory Board

 • Tomasz Huzarski
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Jacek Gronwald
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Tadeusz Dębniak
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Marcin Lener
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Adam Szuba
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Sebastian Bryła
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
Announcement of the convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of READ-GENE S.A. na dzień 26.06.2024 r.  The Board of READ-GENE S.A. with its registered office in Szczecin informs that it has decided to convene on the following day 26.06.2024 r., na  godz. 12:00 Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy,  które  odbędzie  się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz. Porządek  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  będzie  obejmować:
 1. Opening of the Assembly.
 2. Election of the Chairman and confirmation of the General Meeting's ability to adopt resolutions,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 11. Free requests.
 12. Closing of the session.
Additional information   The Board of READ-GENE S.A. informs that by Art. 4061 – 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2024 r., a ponadto:
 1. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2024 – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
 2. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2024 (pon.-pt. 8:00-16:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
 3. jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2024 r. i nie później niż w dniu 10 czerwca 2024 – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 of the Commercial Companies Code - in the case of persons entitled to dematerialized bearer shares of the Company.
The Board of READ-GENE S.A. informs that following with Art. 401 Commercial Companies Code:
 1. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com
 2. a shareholder or shareholders of the Company representing at least one-twentieth of the share capital may, before the date of the General Meeting, report to the Management Board of the Company in writing or using electronic means of communication, sending to the following address: office@read-gene.com ,draft resolutions regarding matters included in the agenda of the General Meeting or matters to be included in the agenda;
 3. Each shareholder may submit draft resolutions regarding matters included in the agenda during the General Meeting.
Under Art. 412 and 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego  rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:
 1. shareholders and proxies who are natural persons should present an identity card, and proxies should also present a power of attorney document in the original or in a copy certified by a notary as a true copy of the original,
 2. shareholders and proxies who are not natural persons should present an excerpt from the relevant register from the last 3 months in the original or a copy certified by a notary to be a true copy of the original, and persons representing this shareholder or proxy should present an identity card. Persons granting power of attorney on behalf of a shareholder who is not a natural person should be listed in the above-mentioned form. extract from the register.
Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości. Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21 czerwca  2024 r. – 25 czerwca 2024 r. w godzinach 8:00-16:00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.  Documents Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu

Spóła READ-GENE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect  12 lutego 2009 r.

The company's primary business segments are chemoprevention, clinical research, and genetic testing. All of these segments are complementary to each other.

Spółka wychodzi z coraz bardziej rozpowszechnionego na świecie założenia, że powstanie nowotworów ma podłoże genetyczne, a przez wyselekcjonowanie odpowiednich genów, możliwa jest skuteczna prewencja przed zachorowaniem na raka. READ-GENE SA działa w sektorze tzw. „personal medicine”, co oznacza, że każdego pacjenta traktuje indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych. Jest to innowacyjne podejście do pacjenta, dzięki któremu profilaktyka i leczenie przebiega sprawniej i skuteczniej niż w przypadku ogólnych metod, stosowanych w całej populacji. Szerszy opis naszej działalności znajduje się here.

Spółka READ-GENE S.A. posiada spółkę-córkę Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o., która świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. realizuje badania w ramach umów z Ministerstwem Zdrowa, w których przyjmuje pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

RaportTermin publikacji
Raport za IV kwartał12.02.2024
Raport za I kwartał13.05.2024

Raport roczny (2022)

jednostkowy

skonsolidowany

27.05.2024
Raport za II kwartał12.08.2024
Raport za III kwartał12.11.2024

Wybrane dane finansowe, jednostkowe dla READ-GENE S.A.

 

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

 

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody ze sprzedaży

4 280 739,16

912 757,02

3 996 506,00

868 918,99

Zysk (strata) ze sprzedaży

250 650,95

53 444,84

-299 631,74

-65 145,83

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

295 902,29

63 093,52

-75 144,16

-16 337,82

Zysk (strata) brutto

70 408,91

15 012,88

-135 883,17

-29 543,67

Zysk (strata) netto

222 852,91

47 517,63

-136 711,17

-29 723,70

Przepływy pieniężne z działalności

operacyjnej

330 510,39

70 472,80

202 827,39

44 098,66

Przepływy pieniężne z działalności

inwestycyjnej

-9 598,88

-2 046,71

-33 454,60

-7 273,69

Przepływy pieniężne z działalności

finansowej

-225 493,38

-48 080,64

-42 045,39

-9 141,49

Przepływy pieniężne netto razem

95 418,13

20 345,45

127 327,40

27 683,48

Aktywa trwałe

6 257 546,27

1 334 260,06

6 456 721,20

1 403 818,15

Aktywa obrotowe

7 751 935,03

1 652 899,86

7 473 424,24

1 624 869,38

Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

9 662 436,94

2 060 265,02

9 683 317,05

2 105 343,53

Kapitał akcyjny

589 500,50

125 695,75

589 500,50

128 169,00

Kapitał własny

4 347 044,36

926 894,89

4 246 828,39

923 344,00

Liczba akcji

11790010

11790010

11790010

11790010

Zysk (strata) na jedną akcję

0,0189

0,0041

-0,0116

-0,0025

Wartość księgowa na jedną akcję

0,37

0,08

0,36

0,08

Do przeliczenia złotych na euro przyjęto średni kurs NBP:
na dzień 31.12.2022: 1,00 EUR = 4,6899 PLN
na dzień 31.12.2021: 1,00 EUR = 4,5994 PLN

Wybrane dane finansowe, skonsolidowane dla  Grupy kapitałowej Read-Gene S.A.

 

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody ze sprzedaży

7 241 865,29

1 544 140,66

6 454 029,41

1 403 232,90

Zysk (strata) ze sprzedaży

241 023,07

51 391,94

-219 492,40

-47 721,96

Zysk (strata) z działalności

operacyjnej

286 274,41

61 040,62

113 309,96

24 635,81

Zysk (strata) brutto

60 781,03

12 959,98

52 570,95

11 429,96

Zysk (strata) netto

213 225,03

45 464,73

37 884,95

8 236,93

Przepływy pieniężne z działalności

operacyjnej

347 904,89

74 181,73

119 506,56

25 983,08

Przepływy pieniężne z działalności

inwestycyjnej

-14 350,88

-3 059,95

-33 454,60

-7 273,69

Przepływy pieniężne z działalności

finansowej

-229 493,38

-48 933,53

-42 045,39

-9 141,49

Przepływy pieniężne netto razem

121 564,63

25 920,52

44 006,57

9 567,89

Aktywa trwałe

6 498 367,53

1 385 608,97

6 772 339,36

1 472 439,74

Aktywa obrotowe

9 149 052,06

1 950 798,96

8 631 672,62

1 876 695,36

Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

10 137 065,16

2 161 467,23

9 976 050,89

2 168 989,63

Do przeliczenia złotych na euro przyjęto średni kurs NBP:
na dzień 31.12.2021: 1,00 EUR = 4,5994 PLN
na dzień 31.12.2022: 1,00 EUR = 4,6899 PLN

allStreet Sp. z o.o.
ul. Szlak 28 lok. 14
31-153 Kraków
Tel.: 12 296 33 33
e-mail: allStreet@allStreet.pl
www.allstreet.pl

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812 84 40
www.bdm.pl

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba akcji

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

„GEN-PAT-MED” Sp z o.o.)

>7905875

15811750

67,06

71,59

Adamed Sp. z o.o.

>700000

1400000

5,94%

6,34%

Lubiński Jan

>843856

1466078

7,16%

6,64%

Pozostali akcjonariusze

>2340279

3408479

19,84%

15,43%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11.790.010 akcji, w tym:

 • 9.500.000 akcji Serii A
 • 500.000 akcji Serii B
 • 222.222 akcji Serii C
 • 74.075 akcji Serii D
 • 1.493.713 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł

Osoba do kontaktu: Róża Derkacz

Tel.: (91) 433 42 56

e-mail: office@read-gene.com

Investor Relations

CEO

Prof. dr. hab. n med. Jan Lubiński – CV

Supervisory Board

 • Tomasz Huzarski
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Jacek Gronwald
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Tadeusz Dębniak
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Marcin Lener
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Adam Szuba
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
 • Sebastian Bryła
  CV, no connections with shareholders above 5% of votes
Announcement of the convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of READ-GENE S.A. na dzień 26.06.2024 r.  The Board of READ-GENE S.A. with its registered office in Szczecin informs that it has decided to convene on the following day 26.06.2024 r., na  godz. 12:00 Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Akcjonariuszy,  które  odbędzie  się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz. Porządek  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  będzie  obejmować:
 1. Opening of the Assembly.
 2. Election of the Chairman and confirmation of the General Meeting's ability to adopt resolutions,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z roku 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
 11. Free requests.
 12. Closing of the session.
Additional information   The Board of READ-GENE S.A. informs that by Art. 4061 – 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2024 r., a ponadto:
 1. jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2024 – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;
 2. jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 10 czerwca 2024 (pon.-pt. 8:00-16:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
 3. jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2024 r. i nie później niż w dniu 10 czerwca 2024 – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 of the Commercial Companies Code - in the case of persons entitled to dematerialized bearer shares of the Company.
The Board of READ-GENE S.A. informs that following with Art. 401 Commercial Companies Code:
 1. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 5 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com
 2. a shareholder or shareholders of the Company representing at least one-twentieth of the share capital may, before the date of the General Meeting, report to the Management Board of the Company in writing or using electronic means of communication, sending to the following address: office@read-gene.com ,draft resolutions regarding matters included in the agenda of the General Meeting or matters to be included in the agenda;
 3. Each shareholder may submit draft resolutions regarding matters included in the agenda during the General Meeting.
Under Art. 412 and 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego  rejestru z ostatnich 3 miesięcy. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:
 1. shareholders and proxies who are natural persons should present an identity card, and proxies should also present a power of attorney document in the original or in a copy certified by a notary as a true copy of the original,
 2. shareholders and proxies who are not natural persons should present an excerpt from the relevant register from the last 3 months in the original or a copy certified by a notary to be a true copy of the original, and persons representing this shareholder or proxy should present an identity card. Persons granting power of attorney on behalf of a shareholder who is not a natural person should be listed in the above-mentioned form. extract from the register.
Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości. Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21 czerwca  2024 r. – 25 czerwca 2024 r. w godzinach 8:00-16:00. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.  Documents Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu

Spóła READ-GENE S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect  12 lutego 2009 r.

The company's primary business segments are chemoprevention, clinical research, and genetic testing. All of these segments are complementary to each other.

Spółka wychodzi z coraz bardziej rozpowszechnionego na świecie założenia, że powstanie nowotworów ma podłoże genetyczne, a przez wyselekcjonowanie odpowiednich genów, możliwa jest skuteczna prewencja przed zachorowaniem na raka. READ-GENE SA działa w sektorze tzw. „personal medicine”, co oznacza, że każdego pacjenta traktuje indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych. Jest to innowacyjne podejście do pacjenta, dzięki któremu profilaktyka i leczenie przebiega sprawniej i skuteczniej niż w przypadku ogólnych metod, stosowanych w całej populacji. Szerszy opis naszej działalności znajduje się here.

Spółka READ-GENE S.A. posiada spółkę-córkę Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o., która świadczy usługi medyczne w zakresie usług patomorfologicznych oraz molekularnych (wykonywania testów genetycznych). Innowacyjna Medycyna Sp. z o.o. realizuje badania w ramach umów z Ministerstwem Zdrowa, w których przyjmuje pacjentów zakwalifikowanych do programów opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

RaportTermin publikacji
Raport za IV kwartał12.02.2024
Raport za I kwartał13.05.2024

Raport roczny (2022)

jednostkowy

skonsolidowany

27.05.2024
Raport za II kwartał12.08.2024
Raport za III kwartał12.11.2024

Wybrane dane finansowe, jednostkowe dla READ-GENE S.A.

 

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

 

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody ze sprzedaży

4 280 739,16

912 757,02

3 996 506,00

868 918,99

Zysk (strata) ze sprzedaży

250 650,95

53 444,84

-299 631,74

-65 145,83

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

295 902,29

63 093,52

-75 144,16

-16 337,82

Zysk (strata) brutto

70 408,91

15 012,88

-135 883,17

-29 543,67

Zysk (strata) netto

222 852,91

47 517,63

-136 711,17

-29 723,70

Przepływy pieniężne z działalności

operacyjnej

330 510,39

70 472,80

202 827,39

44 098,66

Przepływy pieniężne z działalności

inwestycyjnej

-9 598,88

-2 046,71

-33 454,60

-7 273,69

Przepływy pieniężne z działalności

finansowej

-225 493,38

-48 080,64

-42 045,39

-9 141,49

Przepływy pieniężne netto razem

95 418,13

20 345,45

127 327,40

27 683,48

Aktywa trwałe

6 257 546,27

1 334 260,06

6 456 721,20

1 403 818,15

Aktywa obrotowe

7 751 935,03

1 652 899,86

7 473 424,24

1 624 869,38

Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

9 662 436,94

2 060 265,02

9 683 317,05

2 105 343,53

Kapitał akcyjny

589 500,50

125 695,75

589 500,50

128 169,00

Kapitał własny

4 347 044,36

926 894,89

4 246 828,39

923 344,00

Liczba akcji

11790010

11790010

11790010

11790010

Zysk (strata) na jedną akcję

0,0189

0,0041

-0,0116

-0,0025

Wartość księgowa na jedną akcję

0,37

0,08

0,36

0,08

Do przeliczenia złotych na euro przyjęto średni kurs NBP:
na dzień 31.12.2022: 1,00 EUR = 4,6899 PLN
na dzień 31.12.2021: 1,00 EUR = 4,5994 PLN

Wybrane dane finansowe, skonsolidowane dla  Grupy kapitałowej Read-Gene S.A.

 

01/01/2022 – 31/12/2022

01/01/2021 – 31/12/2021

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody ze sprzedaży

7 241 865,29

1 544 140,66

6 454 029,41

1 403 232,90

Zysk (strata) ze sprzedaży

241 023,07

51 391,94

-219 492,40

-47 721,96

Zysk (strata) z działalności

operacyjnej

286 274,41

61 040,62

113 309,96

24 635,81

Zysk (strata) brutto

60 781,03

12 959,98

52 570,95

11 429,96

Zysk (strata) netto

213 225,03

45 464,73

37 884,95

8 236,93

Przepływy pieniężne z działalności

operacyjnej

347 904,89

74 181,73

119 506,56

25 983,08

Przepływy pieniężne z działalności

inwestycyjnej

-14 350,88

-3 059,95

-33 454,60

-7 273,69

Przepływy pieniężne z działalności

finansowej

-229 493,38

-48 933,53

-42 045,39

-9 141,49

Przepływy pieniężne netto razem

121 564,63

25 920,52

44 006,57

9 567,89

Aktywa trwałe

6 498 367,53

1 385 608,97

6 772 339,36

1 472 439,74

Aktywa obrotowe

9 149 052,06

1 950 798,96

8 631 672,62

1 876 695,36

Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

10 137 065,16

2 161 467,23

9 976 050,89

2 168 989,63

Do przeliczenia złotych na euro przyjęto średni kurs NBP:
na dzień 31.12.2021: 1,00 EUR = 4,5994 PLN
na dzień 31.12.2022: 1,00 EUR = 4,6899 PLN

allStreet Sp. z o.o.
ul. Szlak 28 lok. 14
31-153 Kraków
Tel.: 12 296 33 33
e-mail: allStreet@allStreet.pl
www.allstreet.pl

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812 84 40
www.bdm.pl

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba akcji

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

„GEN-PAT-MED” Sp z o.o.)

>7905875

15811750

67,06

71,59

Adamed Sp. z o.o.

>700000

1400000

5,94%

6,34%

Lubiński Jan

>843856

1466078

7,16%

6,64%

Pozostali akcjonariusze

>2340279

3408479

19,84%

15,43%

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11.790.010 akcji, w tym:

 • 9.500.000 akcji Serii A
 • 500.000 akcji Serii B
 • 222.222 akcji Serii C
 • 74.075 akcji Serii D
 • 1.493.713 akcji Serii E

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł

Osoba do kontaktu: Róża Derkacz

Tel.: (91) 433 42 56

e-mail: office@read-gene.com

Do you have any questions?

Contact us and we will dispel all your doubts!

Address

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Phone

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Address

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Phone

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

EN