Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy READ-GENE S.A. na dzień 06.07.2021 r.

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień 06.07.2021 r., na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmować:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2020
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu READ-GENE SA
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej READ-GENE SA
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad

Informacja dodatkowa

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 4061 – 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 czerwca 2021 r., a ponadto:

a) jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 20 czerwca 2021 r. – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 20 czerwca 2021 r. (pon.-pt. 8:00-18:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

c) jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 7 czerwca 2021 r. i nie później niż w dniu 20 czerwca 2021 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ksh – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 13 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com;

b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres office@read-gene.com ,projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Stosownie do art. 412 i 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:

a) akcjonariusze i pełnomocnicy będący osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem,
b) akcjonariusze i pełnomocnicy niebędący osobami fizycznymi powinni okazać odpis właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem, a osoby reprezentujące tego akcjonariusza lub pełnomocnika – dowód tożsamości. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 1 lipca 2021 r. – 5 lipca 2021 r. w godzinach 8:00-16:00.  

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu  

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy READ-GENE S.A. na dzień 06.07.2021 r.

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień 06.07.2021 r., na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmować:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2020
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu READ-GENE SA
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej READ-GENE SA
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad

Informacja dodatkowa

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 4061 – 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 czerwca 2021 r., a ponadto:

a) jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 20 czerwca 2021 r. – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 20 czerwca 2021 r. (pon.-pt. 8:00-18:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

c) jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 7 czerwca 2021 r. i nie później niż w dniu 20 czerwca 2021 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ksh – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 13 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com;

b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres office@read-gene.com ,projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Stosownie do art. 412 i 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:

a) akcjonariusze i pełnomocnicy będący osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem,
b) akcjonariusze i pełnomocnicy niebędący osobami fizycznymi powinni okazać odpis właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem, a osoby reprezentujące tego akcjonariusza lub pełnomocnika – dowód tożsamości. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 1 lipca 2021 r. – 5 lipca 2021 r. w godzinach 8:00-16:00.  

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu  

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy READ-GENE S.A. na dzień 06.07.2021 r.

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, że postanowił zwołać na dzień 06.07.2021 r., na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 – Kancelaria Notarialna Dobrosławy Anny Kuniewicz.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie obejmować:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej READ-GENE za rok 2020
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-GENE za rok obrotowy 2020
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru jednoosobowego Zarządu READ-GENE SA
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej READ-GENE SA
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad

Informacja dodatkowa

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 4061 – 4063 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 20 czerwca 2021 r., a ponadto:

a) jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 20 czerwca 2021 r. – w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz w przypadku zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu;

b) jeżeli dokumenty akcji na okaziciela mających postać dokumentu zostaną złożone w biurze Spółki (Grzepnica, ul. Alabastrowa 8) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 20 czerwca 2021 r. (pon.-pt. 8:00-18:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia – w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu. Zamiast akcji, w powyższym terminie może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenie musi zawierać numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;

c) jeżeli zwrócą się – nie wcześniej niż w dniu 7 czerwca 2021 r. i nie później niż w dniu 20 czerwca 2021 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ksh – w przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela.

Zarząd READ-GENE S.A. informuje, że zgodnie z art. 401 ksh:

a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 13 czerwca 2021 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: office@read-gene.com;

b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres office@read-gene.com ,projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Stosownie do art. 412 i 4121 ksh akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres office@read-gene.com , załączając pełnomocnictwo w formie PDF, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Spółka – Walne Zgromadzenie.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie:

a) akcjonariusze i pełnomocnicy będący osobami fizycznymi powinni okazać dowód tożsamości, a pełnomocnicy dodatkowo dokument pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem,
b) akcjonariusze i pełnomocnicy niebędący osobami fizycznymi powinni okazać odpis właściwego rejestru z ostatnich 3 miesięcy w oryginale lub w kopii poświadczanej notarialnie za zgodność z oryginałem, a osoby reprezentujące tego akcjonariusza lub pełnomocnika – dowód tożsamości. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osoba fizyczną powinny być uwidocznione w ww. odpisie z rejestru.

Pełnomocnik będący osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej lub osoba reprezentująca pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi wyżej, po przybyciu na Walne Zgromadzenie, powinna okazać się dowodem tożsamości.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z wzorca nie jest obligatoryjne, stanowi on jedynie swoistą wskazówkę co do zawartej treści.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.read-gene.com od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.read-gene.com

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie będzie wyłożona w biurze spółki w Grzepnicy przy ulicy Alabastrowej 8, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 1 lipca 2021 r. – 5 lipca 2021 r. w godzinach 8:00-16:00.  

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio w sali obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

 Jan Lubiński –  Prezes  Zarządu  

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

PL_PL