English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed
Zapytanie Ofertowe - dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru mas, 2019-03-29

  

Beneficjent: READ-GENE S.A.

 

Tytuł projektu: „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” (DRP-PREW-ME)

Numer umowy: Innomed/16/NCBR/2014

 

Dotyczy: Dostawa materiałów zużywalnych do spektrometru mas

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na dostawę materiałówzużywalnych do spektrometru mas

 

I. Opis zamawianych materiałów zużywalnych:

a. Komora mgielna cykloniczna #N8145014 – 1 sztuka

b. Injectror szklany #WE023948 – 4 sztuki

c. Palnik kwarcowy #N8122006 – 2 sztuki

d. Stożek „Sampler” dla speketrometru NexION 350D #W1033612 – 1 sztuka

e. Stożek „Sampler” dla speketrometru Elan DRC-e #WE021140 – 2 sztuki

f. Stożek „Skimmer” dla spektrometru Elan DRC-e #WE021137 – 2 sztuki

g. Rozpylacz pneumatyczny, SeaSpray 0,4 ml/min #N0777484 – 4 sztuki
h. Uszczelka stożka #WE012687 – 10 sztuk

 

II. Termin realizacji dostaw: dostawa jednorazowa; uprzejmie prosimy o zawarcie w ofercie

przewidywanego terminu dostawy

III. WARUNKI REALIZACJI:

a. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Wojciech Marciniak.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny

 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

a. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję

zestawu.

b. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkichofert złożonych przez danego Wykonawcę.

c. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i przedłożona w formie elektronicznej lub

drukowanej.

d. Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonywać w nich jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert do Zamawiającego.

e. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą - 30 dni.

f. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

READ-GENE SA

Adres: ul. Akacjowa 2,

71-253 Szczecin

tel.: 91 433 42 56, e-mail:

laboratory@read-gene.com,
offiece@read-gene.com;
www.read-gene.com

Adres laboratorium:

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8,

72-003 Dobra

V. SKŁADANIE OFERT

a. Oferta może zostać złożona elektronicznie lub w formie drukowanej.

b. Oferty można składać elektronicznie, listownie osobiście lub w siedzibie Zamawiającego do dnia

8 kwietnia 2019r. do godziny 10:00.

 
 

c. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być przesłana i dostarczona do dnia składania ofert na

adres e-mail: laboratory@read-gene.com; oferta złożona w formie papierowej powinna być

dostarczona na adres: .READ- GENE S.A., Grzepnica, ul. Alabastrowa 8, 72-003 Dobra

d. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Oferenta.

e. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 8 kwietnia 2019r. o godzinie 11:00.

b. Zamawiający nie wymaga obecności Wykonawców podczas otwarcia ofert.

c. O wynikach konkursu wszystkich Oferentów powiadomimy korespondencją elektroniczną lub

pocztową.

d. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

e. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Komisja może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

f. Dokumenty ofertowe nie podlegają zwrotowi.

VII. Kryterium oceny ofert:

a. Cena – 100%

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Wadium nie jest wymagane

 

IX. ODRZUCANIE OFERT: Zamawiający może odrzucić oferty, które:

a. Nie spełniają wymagań podmiotowych,

b. Uznane zostały za nieważne z powodu błędów formalnych,

c. W swojej treści zawierają oczywiste omyłki, a Oferent nie wyraził zgody na ich poprawienie.

X. WYCENA ZLECENIA

a. Ceny w ofercie należy podać w polskich złotych.

b. Oferta winna zawierać jednoznaczną cenę.

 

c. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu

zapytania i zawrzeć je w cenie.

XI. WYNAGRODZENIE

a. W przypadku zawarcia Umowy Oferent dokona dostawy zamówionych odczynników

b. Faktura zostanie zapłacona po otrzymaniu zamówionych produktów we wskazanym terminie.

c. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

d. Zamawiający nie udziela zaliczek.

XII. Osoby do kontaktu:

a. Wojciech Marciniak, tel. 691348145, laboratory@read-gene.com

Treść zapytania do pobrania w formacie PDF


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE